#include

[Daha Fazla Sözdizimi]

Açıklama

#include, çiziminize dış kitaplıkları dahil etmek için kullanılır. Bu, programcıya geniş bir standart C kitaplığı grubuna (önceden oluşturulmuş işlev grupları) ve ayrıca özellikle Arduino için yazılmış kitaplıklara erişim sağlar.
Bunun bazı istenmeyen yan etkileri olabilir, ancak örneğin, #defined bir sabit adı başka bir sabit veya değişken adına dahil edilmişse. Bu durumda metin, #define sayı (veya metin) ile değiştirilir.
AVR C kitaplıkları için ana referans sayfası (AVR, Arduino'nun temel aldığı Atmel yongalarına bir referanstır) burada .
#define 'e benzer şekilde #include'nin noktalı virgül sonlandırıcısı olmadığını ve bir tane eklerseniz derleyicinin şifreli hata mesajları vereceğini unutmayın.

Sözdizimi

#include 
#include "LocalFile.h"

Parametreler

LibraryFile.h:açılı ayraç sözdizimi kullanıldığında, dosya için kitaplık yolları aranacaktır. value:makroya atanacak değer.

LocalFile.h:Çift tırnak sözdizimi kullanıldığında, belirtilen dosya için #include yönergesini kullanan dosyanın klasörü aranır, ardından yerel yolda bulunamadıysa kitaplık yolları aranır. Çizim klasöründeki başlık dosyaları için bu söz dizimini kullanın.

Örnek Kod

Bu örnek, fonksiyonlarının bir Servo motoru kontrol etmek için kullanılabilmesi için Servo kitaplığını içerir.


#include 

  Servo myservo; // bir servoyu kontrol etmek için servo nesnesi oluştur

  void setup() {
  myservo.attach(9); // pin 9'daki servoyu servo nesnesine bağlar
  }

  void loop() {
  for (int pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // 0 dereceden 180 dereceye kadar gider
  // 1 derecelik adımlarla
  myservo.write(pos);       // servoya 'pos' değişkenindeki konuma gitmesini söyle
  delay(15);            // servonun pozisyona ulaşması için 15ms bekler
  }
  for (int pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // 180 dereceden 0 dereceye gider
  myservo.write(pos);       // servoya 'pos' değişkenindeki konuma gitmesini söyle
  delay(15);            //servonun pozisyona ulaşması için 15ms bekler
  }

Ayrıca Bakınız